εξειδικευμενε? σχολε? χορου oriental belly dance χορο? τη? κοιλια? gadala
www.gadala.gr
  • Are you sure you want to sign out?
Delete Message
  • Are you sure you want to delete?
  • Delete
  • Cancel
Sign In
Don't have an Aimoo account? Just Sign Up
  • User Name:
  • Password:
Forum Stat
Latest Members
Title:ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑ ΧΟΡΟΥ ORIENTAL ΑΘΗΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΙΕΝΤΑΛ GADALA
Views: 77
<1>
Author
  • Registered: 03/24/2010
  • Posts: 133
  • Score: 133
  • Rank:

ΔΩΡΕΑΝ 100 ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ORIENTAL ΧΟΡΟΥ– ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥΧΟΡΟΥ GADALA

www.gadala.gr* 2103211008 * info@gadala.gr

GADALA OrientalBellyDancingStudio

www.gadala.gr * 2103211008 * info@gadala.gr

Στο πλα?σιοτη? κοινωνικ?? δρ?ση? που αναπτ?σσει εδ? και 10 χρ?νια το Εξειδικευμ?νο Κ?ντροΔιδασκαλ?α? Ανατολ?τικου Χορο? GADALA,  ?χειπροσφ?ρει π?νω απ? 4.000 ?ρε? δωρε?ν μαθ?ματα χορο? σε ανθρ?που? που εκδηλ?νουντο ενδιαφ?ρον  να γνωρ?σουν την πλο?σιααιγυπτιακ? παρ?δοση και κουλτο?ρα και να επωφεληθο?ν απ? την ευεργετικ?επ?δραση του ανατολ?τικου χορο? μ?σω τη? ?γκυρη?, ουσιαστικ??, ποιοτικ?? καιεμπεριστατωμ?νη? εκμ?θηση? και διδασκαλ?α? τη? δομ?? του ανατολ?τικου χορο? μετη Μ?θοδο GADALA.

 

Προσφ?ρονταιεπιπρ?σθετα δωρε?ν μαθ?ματα ανατολ?τικου χορο? σε ανθρ?που? που αποδεδειγμ?νααν?κουν σε ευπαθε?? κοινωνικ?? ομ?δε? και ε?ναι ωφελο?μενοι των υπηρεσι?νκοινωνικ?ν δομ?ν, φιλανθρωπικ?ν συλλ?γων και μη κερδοσκοπικ?ν οργανισμ?ν,κ?νοντα? την εξειδ?κευση προσιτ? σε ?λου?! Διοργαν?νεται επ?ση?, υπ? την αιγ?δατου Ομ?λου για την UNESCO Πειραι?? & Ν?σων και του Παγκ?σμιου Οργανισμο?Ανατολ?τικου Χορο? M.E.D.W.OR., μια σειρ? συνεδρ?ων σεμιναριακ?? εκπα?δευση? σεδι?φορε? π?λει? τη? Ελλ?δα?, καθ?? και σε ευρωπα?κ?? πρωτε?ουσε?, τα ?σοδα τωνοπο?ων διατ?θενται για φιλανθρωπικ? σκοπ?.

 

Στα πλα?σιατου κοινωνικο? και πολιτιστικο? τη? ?ργου, η κ. Φωτειν? Gadala μαζ? με τηνεπαγγελματικ? χορευτικ? τη? ομ?δα συμμετ?χει σε εκδηλ?σει? με κοινωνικ?,φιλανθρωπικ? και πολιτιστικ? χαρακτ?ρα, καθ?? επ?ση? και σε πολυπολιτισμικ?φεστιβ?λ εκπροσωπ?ντα? την Πρεσβε?α τη? Αιγ?πτου.

 

2005 – 2015… και συνεχ?ζουμε!

Στηρ?ζουμετου? συνανθρ?που? μα?…

Καταφ?ραμενα κ?νουμε την εξειδ?κευση προσιτ? σε ?λου?!

 

Σκ?φτομαι ανατολ?τικοχορ?...

Σκ?φτομαι εξειδικευμ?νοκ?ντρο gadala…

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ GADALA

 Μ?λο?M.E.D.W.OR.

Middle Eastern Dance World Organization ForDistinguishing The Cultural Heritage And Folk Art Of Egypt And Countries Of TheMiddle East.

 

Αγ?α? Ελεο?ση? 5, Μοναστηρ?κι, Αθ?να

Τηλ. 210 32 11 008, E-mail: info@gadala.gr

www.gadala.gr, www.bellydance.edu.gr, www.oriental.edu.gr

 

TAGS: ORIENTAL, BELLYDANCE, ΟΡΙΕΝΤΑΛ, SXOLI, ΜΑΤΗΙΜΑΤΑ, ΣΧΟΛΗ, ΣΧΟΛΕΣ, SXOLES, ΧΟΡΟΥ, ΧΟΡΟΣ, GADALA, ΑΘΗΝΑ, ΚΕΝΤΡΟ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΣ, ΧΟΡΟΣΤΗΣ ΚΟΛΙΑΣ, ΚΟΙΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, SEMINARIO, SEMINARIA, MATHIMA, DASKALA, ΔΑΣΚΑΛΑ, ΜΑΘΗΜΑ, ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ, BELLY DANCE, BELLY DANCING, BELLY, DANCING, BELLYDANCER, BELLYDANCERS, XOREYTRIA, XOREYTES, XOREUTRIES, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, SEMINARION, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ, SEMINARIOU, XOREUTES, ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ, ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ, ΧΟΡΕΥΤΗΣ, ΧΟΡΕΥΤΕΣ, ΠΤΥΧΙΟ, ΑΡΑΒΙΚΟΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ,ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ, ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ, ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΑΡΑΒΙΚΟΥ,ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ, ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙ, TSIFTETELI, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ,ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ, ΕΞΕΙΔΙΚΕYΜΕΝΟ, ΚΕΝΤΡΟ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ,ΠΤΥΧΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ, ΟΜΑΔΙΚΟ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ,ΤΙΜΕΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΑΡΙΩΝ, ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΧΟΡΕΥΤΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ,ΚΗΦΙΣΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΠΑΤΡΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΡΗΤΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΧΑΛΚΙΔΑ, STUDIO, CENTER, SCHOLI, SCHOOL, LESSONS, TEACHER, TEACHING, SEMINARS, SEMINAR, PROGRAMME, BIO, SHOW, DVD, VIDEO, PERFORMANCE, SCHOLES, TSIFTETELIA, XOROI, ΑΡΑΒΙΚΟΙ, ΧΟΡΟΙ, ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΙ,ΙΣΛΑΜΙΚΟΙ, ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ, FOLKLORE,TRADIOTIONAL, EGYPT, EGYPTIAN, DANCERS, ΓΚΑΝΤΑΛΛΑ, ΓΚΑΝΤΑΛΑ,FOTINI, GKANTALLA, ΕΚΜΑΘΗΣΗ, ΜΑΘΗΤΡΙΑ, ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ, ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ,ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΜΕΘΟΔΟΣ, ΑΡΧΑΡΙΑ, ΠΑΙΔΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΑ,ΠΑΙΔΙΚΟ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΑΝΗΛΙΚΕΣ, ΑΝΗΛΙΚΑ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ, ΚΟΡΙΤΣΙ, ΜΙΚΡΑ, ΚΟΡΙΤΣΑΚΙΑ,ΚΟΠΕΛΑ, ΚΟΠΕΛΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΑ, ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ, ΥΠΟΘΕΣΗ,ΜΑΘΑΙΝΩ, ΧΟΡΕΥΩ, ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ, ΧΑΝΩ, ΚΙΛΑ, ΜΑΘΩ, ΜΑΘΕΙ, ΧΟΡΕΥΕΙ, ΑΡΧΑΡΙΩΝ, ΑΡΧΑΡΙΕΣ,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ, ΜΑΘΗΤΡΙΑ,ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ, ΑΡΑΒΙΚΟΣ, ΑΡΑΒΙΚΟΙ, ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΕΞΕΤΑΣΤΡΙΑ,ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ,ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΟΛΟΓΙΟ, SXOLON, SXOLVN, χορ??, οριεντ?λ,xoros, oriental, tsifteteli, bellydance, bellydancing, mathimata, mathima, sxoli, scholi, belly dance, μ?θημα, μαθ?ματα, μ?θημα χορο?, κ?ντρο, αθ?να,gadala, γκανταλλ?, γκανταλα,φωτειν?, βιογραφικ?, bio, biography, Μοναστηρ?κι, ανατολ?τικο? χορ??, χορ?? τη?κοιλι??, xoros tis koilias, σχολ?,σχολη, σχολ? χορο?, χορο?, σχολ?? χορο?,σχολ? ανατολ?τικου χορο?, οριεντ?λ, πτυχ?ο, δασκ?λα, χορογρ?φο?, καθηγ?τρια, χορε?τρια,χορευτ??, αραβικ?? χορ??, αιγυπτιακ?? χορ??, τσιφτετ?λι, σεμιν?ριο, σεμιν?ρια, seminario, seminaria, seminar, Athens, Greece, Arabic dance, belly, dancers, bellydancer, lessons, school, studio, εξειδικευμ?νη σχολ?, εξειδικευμ?νε? σχολ??,σχολ??, εξετ?σει?, τεχνικολ?γιο, χορογραφ?α, κοιλι??, αιγ?πτια, daskala, ανατολ??, ανατολ?, χορ?? τη? ανατολ??, folklore, Egyptian, dance, egypt, bellydancers, seminars, certifications, diploma, δ?πλωμα, διδασκαλ?α, χοροδιδασκαλ?α, μαθα?νω, χορε?ω, διδ?σκω, παρ?σταση,show, festival, audition, χορε?τριε?, εκδ?λωση, εκδηλ?σει?, χορο?, παραδοσιακ??, αυθεντικ??,αυθεντικο?, παραδοσιακο?, χορ?ν, ισλαμικ?? χορ??, αραβικο? χορο?, ανατολ?τικοιχορο?, εξειδικευμ?να σεμιν?ρια, δωρε?ν, συμμετοχ?, υποτροφ?α, υποτροφ?ε?,διαγωνισμ??, διαγωνισμο?, αιγυπτιακ?, αιγυπτιακο?, αιγυπτιακ?ν, παραδοσιακο?,χορευτρι?ν, χορευτικ?, ε?δο?, αραβικ?, ισλαμικ??, ισλαμικο?,

ORIENTAL DANCE STUDIO IN ATHENS GREECE, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ, ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΟΡΙΕΝΤΑΛ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ORIENTAL, ORIENTAL DANCE STUDIO, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΙΕΝΤΑΛ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ORIENTAL, BELLY DANCE, BELLY DANCING, SXOLES XOROU, SXOLI XOROU, ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ, ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ, ΧΟΡΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ, ORIENTAL BELLY DANCE LESSONS, ORIENTAL BELLY DANCE ATHENS GREECE, ORIENTAL ΧΟΡΟΣ, ORIENTAL DANCE, ORIENTAL, ΟΡΙΕΝΤΑΛ,ΔΑΣΚΑΛΑ ΟΡΙΕΝΤΑΛ, ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΟΡΙΕΝΤΑΛ, ΔΑΣΚΑΛΑ BELLYDANCING,XOREYTRIA ORIENTAL, DASKALA ORIENTAL, PTYXIO ORIENTAL, SEMINARIO ORIENTAL, ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
Date Posted: 12/09/2015 4:24 AM
Move to Bottom
Share to:
<1>

Sign Up | Create | About Us | SiteMap | Features | Forums | Show Off | Faq | Help

Get cheapest China Wholesale,  China Wholesale Supplier,  to be a retailer is easy now.
LUFFY LUFFY LUFFY
LUFFY